Användarvilkor

Version 20 sept, 2018

1. Allmänt

Denna webbplats (www.tutero.se) tillhandahålls av Tutero Ab, org nr. 556948-4206, postadress Tutero Ab, Kvarnholmsvägen 77, 131 31 Nacka.

Tutero äger denna webbplats, härefter även kallad ”Webbplatsen”. Genom att använda webbplatsen godkänner du dessa användarvillkor och förbinder dig att följa dem. Dessa användarvillkor kan komma att ändras. De ändrade villkoren blir gällande för nya användare från det datum de publiceras på webbplatsen. Redan existerande användare blir bundna av de ändrade villkoren 30 dagar efter publicering på webbplatsen, eller direkt i samband med att de använder webbplatsen, t.ex. genom att ta en lektion eller ge en lektion.

2Användning av webbplatsen

Webbplatsen utgör en marknadsplats där ”Studiecoacher” matchas med personer som är intresserade av att få hjälp ”Elever”. ”Studiecoacher” och ”Elever” benämns gemensamt som ”Användare” och utbyte av tjänst mellan elev och studiecoach kallas för ”Lektion”. Tutero erbjuder endast en marknadsplats för förmedling av studiecoacher, elever och lektioner. Detta innebär att Tutero inte själva åtar sig eller utför några lektioner. Tutero ansvarar därför inte för förmedlade lektioners kvalitet. Avtal om lektion träffas direkt mellan studiecoach och elev. Tutero är inte i något fall avtalspart. För att använda webbplatsen krävs det att användaren registrerar sig. Registrering förutsätter även godkännande av dessa användarvillkor. Registreringsförfarandet förutsätter att du matar in korrekta uppgifter när du skapar ett användarkonto. Användare mottar i samband med registrering en bekräftelse som skickas till angiven e-postadress. Användare kan när som helst göra ändringar i eller ta bort användarinformation genom att skicka ett mail till hej@tutero.se från adressen som uppgavs vid registreringen. Vid borttagande av användarformation upphör du att vara användare och kan inte längre nyttja webbplatsen. Tutero förbehåller sig rätten att vid misstanke om missbruk av tjänsten kontrollera användares korrespondens med andra användare via webbplatsen och att säga upp användare med omedelbar verkan.

3. Tillgänlighet

Webbplatsen är tillgänglig via internet alla dagar men Tutero förbehåller sig rätten att vid underhåll och uppdateringar stänga ned webbplatsen för en begränsad tid. Tutero ansvarar ej för eventuella störningar av tillgängligheten som kan förekomma på grund av Internetuppkoppling, störningar hos webbhotellet, eller vid underhåll av webbplatsen.

4. Behandling av personuppgifter

För information om hur Tutero behandlar, lagrar och hanterar användarnas personuppgifter så hänvisas till Tuteros integritetspolicy . Policyn beskriver också användarnas rättigheter gentemot Tutero samt hur dessa rättigheter kan utövas.

5. Betalning

Betalning för lektioner som en studiecoach utför åt en elev sker med Stripes betalningslösning. Betalning till studiecoacher från elever sker via elevens inlagda bankkort. I fortsättningen benämnt som ”Kortet”. Lektioner debiteras per påbörjad minut och dras löpande därefter. Tutero tar i sin tur 20% som förmedlingsavgift på varje enskild transaktion. Förmedlingen av ersättningen innebär inte att studiecoachen på något viss är anställd eller har ett uppdragsförhållande till Tutero. Utbetalningarna till studiecoacherna sköter studiecoacherna själva via Stripe. Om en elev mot förmodan inte fått den hjälp hen efterfrågat och inte är nöjd (Tuteros Nöjdhetsgaranti) så kan hen begära pengarna tillbaka. Detta görs via Tuteros genom att kontakta Tutero via Tuteros chatt eller via hej@tutero.se

6. Ansvarsbegränsning

Tutero Ab erbjuder via Internet en marknadsplats där registrerade använda kan köpa och sälja lektioner från och till andra användare enligt dessa villkor. Förmedlingen sker genom webbplatsen. Avtalen mellan studiecoach och elev tecknas separat. I och med att en elev accepterar en lektion från en studiecoach, har studiecoach och elev ingått ett avtal om utförande av en lektion. Det åligger då studiecoachen att utföra lektionen enligt avtal. Det åligger eleven att infinna sig vi avtalad tidpunkt för att få lektionen. Tutero är inte part i avtalet mellan studiecoachen och eleven, Tutero har således ingen ersättningsskyldighet gentemot användarna för det avtal de träffat med varandra genom användandet av marknadsplatsen. Tutero har heller ingen skyldighet att utföra en tjänst åt en elev, och har heller inget ansvar om en studiecoach är försenad med utförandet av en lektion. Tuteros uppgift är endast att underlätta kommunikationen mellan användarna, genom att Tutero tillhandahåller en plattform där användarna kan knyta kontakt och kommunicera. På plattformen kan användarna vidare dra nytta av Tuteros betalsystem, som sköts av Stripe. Tutero engagerar sig inte för att lösa eventuella tvister mellan användarna. Eventuella tvister måste lösas direkt mellan användarna. Tutero friskriver sig helt från ansvar vad gäller rättigheter och skyldigheter mellan studiecoach och elev. Tutero är inte ansvarig för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Tutero själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Föreligger hinder för Tutero att tillgängliggöra applikationen eller vidta annan åtgärd på grund av omständighet eller detta stycke får åtgärden skjutas upp till dess hindret har upphört. Fel eller brister på webbplatsen ska av användare påtalas omgående om det påverkar användaren menligt. Reklamation ska lämnas så snart användare upptäckt fel eller brist. Reklamation görs till hello@tutero.com. Köp och försäljning kan medföra skattskyldighet av olika slag. Användare ansvarar ensam för eventuella skattekonsekvenser som kan uppkomma i anledning av nyttjandet av marknadsplatsen som Tutero erbjuder för förmedling av lektioner. Tutero hänvisar användare till Skatteverket för information om frågor som rör skatt. Tutero syftar ej till att leda till skapandet av en privat arbetsförmedling. Tjänsten syftar ej heller till att skapa ett kompanjonskaps- eller anställningsförhållande mellan Tutero och en användare eller mellan en studiecoach och en elev. Stripe har inget ersättningsansvar gentemot användarna utöver de pengar som Stripe har bokfört på varje enskild användares Stripekonto.

7. Upphovsrätt

Innehållet på webbplatsen är immaterialrättsligt skyddat, vilket innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, foton, bilder och grafik, design, layout samt information om produkter och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt medgivande från Tutero. Användaren garanterar att innehåll som denne lägger upp på webbplatsen inte belastas av rätt som tillkommer tredje man.